شماره حساب
باسلام 
شماره حساب بانک ملت 1831652/33بنام محمد حسن سرداري  جهت واريزي اعلام مي گردد.سایر اعلانات