قابل توجه - مسافران باردار
قابل توجه - مسافران باردار 

با هر زمان پروازي تا انتهاي هفته 28 ، مسافر بايد گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و

تخمين تاريخ زايمان به همراه داشته باشد.

با هر زمان پروازي از هفته 28 تا 35 ، مسافر بايد گواهي پزشک معتمد هواپيمايي کشوربه همراه

داشته باشد
.سایر اعلانات