بسته شدن کانتر در فرودگاه
با سلام

قابل توجه  همکاران و ... پرواز هاي تهران يزد تهران

کانتر پرواز  30 دقيقه قبل از پرواز بسته مي شود لطفا يک ساعت ونيم

قبل از پرواز مسافران گرامي  با کارت شناسائي معتبر در فرودگاه

حضور داشته باشند

پرواز هاي پويا از ترمينال  4  مهرآباد

                   با تشکر روابط عمومي هامان سير                                                                                                                           
سایر اعلانات