صدور بليط INF
قابل توجه                                               
 
بليط  نوزاد صرفاً  براي نوزادان زير 2 سال  صادر گردد

د رصورتي که سن
نوزاد بالاي 2 سال باشد ودر سيستم

بصورت
بدون جا  صادر گرديده باشد
از پذيرش آنها  در

 فرودگاه جلوگيري بعمل آمده وهر گونه خسارتي احتمالي

به عهده صادر کننده بليط مي باشد 

 سایر اعلانات